تماس با ما

سمت: ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود کیانی

تلفن:

نمابر: 2220202-0263

: ایمیل

آدرس مطب:بیمارستان امام خمینی (ره )کرج

سمت: معاون اداری و مالی

 

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: مدیر

نام و نام خانوادگی: همایون شریفی

تلفن:

نمابر: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: مسئول فنی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پورضا

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: مسئول فنی

 

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مدیر پرستاری

 

نام و نام خانوادگی: پریوش محمدی

تلفن:02632231237

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر پاراکلینیک

نام و نام خانوادگی: محمود زمانپور

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مدیر IT

 

 

 

نام و نام خانوادگی: تارویردی ندرلی

تلفن:32248631

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر مالی

 

نام و نام خانوادگی: حسین شجاعی نیا

تلفن:32234366

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر حراست

 

نام و نام خانوادگی: حسین رضا قبادی

تلفن: 32221417

نمابر:32221417

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مشاور راهبردی

 

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

 

پیام مدیر عامل