تماس با ما

سمت: ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد جهانگیری

تلفن:

نمابر: 2220202-0263

: ایمیل

آدرس مطب:بیمارستان امام خمینی (ره )کرج

سمت: مدیر

نام و نام خانوادگی: جلیل قنبری

تلفن: 02632230444

نمابر:02632220202

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت: مترون

 

نام و نام خانوادگی: سیده عذرا محمدنژاد

تلفن:02632231237

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: معاون اداری مالی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس کریم آقالو

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: مسئول فنی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پور رضا

تلفن: 02632238636

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مديرپشتيباني

نام و نام خانوادگی:حسين رضا قبادي

تلفن:09352318638

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر پاراکلینیک

نام و نام خانوادگی: محمود زمانپور

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مدیر IT

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد طاهر ندرلی

تلفن:9125616281-32248631

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر مالی

 

نام و نام خانوادگی: حسین شجاعی نیا

تلفن:32234366

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر حراست

 

نام و نام خانوادگی: محمد قدوسی

تلفن:02632233777

نمابر: 02632401970

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مشاور راهبردی

 

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:


 

پیام مدیر عامل

مقالات علمی