تازه های پزشکی:


معرفی مدیران ارشد بیمارستان

 

مهندس مصطفی باقرنژاد - رئیس بیمارستان

تلفن: 32230444 - 026

نمابر: 32220202- 026

دکتر مهرداد خاشی ناصری - مدیر بیمارستان

تلفن:32230444

نمابر:32220202

 
 
 
 

دکتر امیر پوررضا - مسئول فنی صبح بیمارستان

تلفن: 32238636 - 026

سیده عذرا محمدی نژاد - مدیر پرستاری بیمارستان

تلفن:32231237 - 026

حسین شجاعی نیا - مدیر امور مالی بیمارستان

تلفن : 32234366 - 026

محمود زمانپور - مدیر پاراکلینیک بیمارستان

تلفن: 32221412 - 026

 
 

علی بکان - مدیر روابط عمومی بیمارستان

تلفن: 32248775 - 026

نمابر: 32220202 - 026

تلفن همراه: 09124679647

محمد طاهر ندرلی - مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان

تلفن: 32248631

تلفن همراه: 09125616281

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 


 

پیام مدیر عامل

تازه های پزشکی

مقالات علمی