تماس با ما

سمت: ریاست

 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهروز علیزاده

تلفن:

نمابر: 2220202-0263

: ایمیل

آدرس مطب:بیمارستان امام خمینی (ره )کرج

سمت: مدیر

نام و نام خانوادگی: همایون شریفی

تلفن:

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت: مترون

 

نام و نام خانوادگی: سیده عذرا محمدنژاد

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: معاون اداری مالی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس کریم آقالو

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت: مسئول فنی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پور رضا

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مسئول فنی

 

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مدیر پاراکلینیک

نام و نام خانوادگی: محمود زمانپور

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

سمت : مدیر IT

 

 

 

نام و نام خانوادگی: تارویردی ندرلی

تلفن:32248631

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر مالی

 

نام و نام خانوادگی: حسین شجاعی نیا

تلفن:32234366

نمابر:

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مدیر حراست

 

 

نام و نام خانوادگی:یداله نصراله زنجانی

تلفن:02632233777

نمابر: 02632401970

ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس مطب:

سمت : مشاور راهبردی

 

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

نمابر:

ایمیل:

آدرس مطب:

 

پیام مدیر عامل